របៀបបង់ប្រាក់ថ្លៃសិក្សា

 

១. សូមប្រើប្រាស់ធនាគារណាមួយដូចរូបខាងក្រោម ដើម្បីបង់ថ្លៃសិក្សាតាមជំនាញដែលអ្នកបានជ្រើសរើស

Acleda Bank

លេខគណនី: 3500 03 78 1888 18

ឈ្មោះគណនី: National Polytechnic Institute of Cambodia

ABA Bank

លេខគណនី: 003096575

ឈ្មោះគណនី: National Polytechnic Institute of Cambodia

 

២. ភ្ជាប់(Upload) វិក័យបត្រដែលបានបង់ប្រាក់រួចជាចូលក្នុងប្រអប់ដូចរូបខាងក្រោម៖

៣.រងចាំការសម្រេច(Approval) ពីអ្នកគ្រប់គ្រងសាលា